Všeobecné podmínky pro veřejně dostupnou telefonní službu, přenositelnost čísel


 

Poskytovatel:  NOVANET Systems, s.r.o.,se sídlem Manž. Curieových 657, 674 01 Třebíč

IČO 01429124, DIČ CZ01429124

 

Služby

Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

 

Objednávka služeb

Služby si můžete objednat v naší provozovně, Manž. Curieových 657, Třebíč nebo na zákaznické lince 722 353 960.

 

Vyúčtování

 Vyúčtování služeb vám vystavíme po skončení zúčtovacího období. Délka zúčtovacího období je jeden měsíc. Vyúčtování zašleme emailem na Vaši adresu.

 

Ukončení smlouvy

Smlouva může být ukončena dohodou nebo písemnou výpovědí. Výpověď můžete zaslat na adresu našeho sídla.

Smlouva může být ukončena ze strany poskytovatele v případě

- porušíte-li povinnost stanovenou ve smlouvě

 

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

 

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti

NOVANET Systems, s.r.o. , IČO 01429124 se sídlem Manž. Curieových 657, 674 01 Třebíč zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 77951 (dále jen „ NOVANET Systems") a práva a povinnosti účastníka veřejně dostupné telefonní služby poskytované NOVANET Systems (dále jen „účastník“) v souvislosti s realizací služby přenositelnosti telefonních čísel (dále jen „Služba“). Tato Služba je dostupná všem účastníkům.

Službu zajišťuje NOVANET Systems na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Účastník, který má zájem změnit poskytovatele služeb a přenést své telefonního čísla k novému poskytovateli (dále jen přejímajícímu poskytovateli), musí pro úspěšné provedení přenosu čísla:

-ukončit poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u původního poskytovatele služby (dále jen opouštěný poskytovatel),

-uzavřít s přejímajícím poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb elektronických

komunikací (dále jen „Smlouva“), spolu se žádostí o přenesení telefonního čísla od

opouštěného poskytovatele služeb a dohodnout s ním datum přenesení čísla.

Opouštěný poskytovatel bezodkladně předá účastníkovi kód potvrzující ukončení smluvního vztahu s opouštěným poskytovatelem na přenášeném čísle. Nebude-li tento právní úkon proveden nejpozději do konce prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, má se za to, že lhůta 4 pracovních dnů na přenos čísla nezačala běžet.

Proces přenosu čísla probíhá pouze v pracovních dnech. K samotnému přenosu čísla dojde v pracovní den sjednaný s přejímajícím poskytovatelem mezi 00.00 – 06.00 hod. V této době nebo její části nemusí být přenášené telefonní číslo aktivní a nemusí být také možné se dovolat na čísla tísňových linek.

Přenesení čísla

NOVANET Systems jako přejímající poskytovatel

Žádost (objednávka) o přenos čísla musí obsahovat následující údaje:

- jméno, příjmení/firma, bydliště/sídlo, účastníka případně IČ, DIČ,

- identifikační údaje opouštěného poskytovatele,

- identifikaci přenášeného čísla, případně čísel,

- kontaktní telefonní číslo, email

-platný kód potvrzující ukončení smluvního vztahu u opouštěného poskytovatele

Po registraci žádosti sdělí NOVANET Systems účastníku identifikaci objednávky a dohodnutý termín zahájení přenosu.


NOVANET Systems jako opouštěný poskytovatel

Ustanovení pojednávající o jednání opouštěného poskytovatele služeb se použijí i na případy,kdy opouštěným poskytovatelem služby je NOVANET Systems.


Ostatní ustanovení

U mobilního čísla je kód pro přenos (ČVOP) platný 60 kalendářních dní.  Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení a jsou splněny všechny podmínky Služby. Účastník může požádat o přenesení čísla i poté, co již podal výpověď (popř. bylo jinak stanoveno datum ukončení poskytování služeb), nejpozději však pět pracovních dní před uplynutím výpovědní doby (popř. datem, kdy má dojít k ukončení poskytování služeb na příslušném čísle).

Cena za přenesení mobilního čísla - viz ceník.

Společná a závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky a Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel nabývají platnosti a účinnosti dne 21.2.2013.